Sdílení zakázek v realitách

Podmínky využívání služby MLSy.cz

(dále také jako „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového serveru MLSy.cz na adrese www.mlsy.cz ( dále jen „ server“) je fyzická osoba Tomáš Kučera, IČ: 46050469, Vackova 376, Liberec 23, 46312 (dále jen „Provozovatel“)

1.2. Provozovatel poskytuje službu využívání MLS systému v makléřské administraci serveru – systému sdílení zakázek v realitní činnosti (dále jako „systém“ nebo „administrace“ nebo „služba“).

1.3. Uživatel je fyzická, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba podnikající pod vlastním identifikačním číslem na základě živnostenského oprávění v oboru zprostředkování prodeje, pronájmu, koupě nemovitostí třetím osobám ( dále jako „Uživatel“ nebo „Uživatel s poptávkou“ nebo „Uživatel s nabídkou“)

1.4. Nabídkou se rozumí zprostředkování prodeje nemovitosti na základě smluvního vztahu mezi Uživatelem a třetí osobou. Poptávkou se rozumí záznam reálné poptávky na koupi nemovitosti třetí osobou u Uživatele, která je Uživateli známa ( Dále také jako „zakázky“ nebo „poptávka“ nebo „nabídka“).

 

2. Obsah služby

2.1. Po registraci Uživatele, která je odsouhlasena Poskytovatelem do 3 pracovních dnů získává Uživatel přístup do systému, kde objednává rozsah využítí služby formulářem. Systém na základě objednávky Uživatele, která se odesláním formulářem stává závaznou, vystavuje Zálohovu fakturu.

Po jejím uhrazení je do 3 pracovních dní od připsání částky za poskytnutí služby na účet Provozovatele služba Uživateli aktivována.

2.2. Služba se objednává a cena této služby je hrazena jako roční platba. Množství vložených zakázek je odlišné dle vybraného rozsahu dle platného ceníku v době objednávky služby.

2.3. Službou se rozumí poskytnutí přístupu do systému Uživateli pro umožnění zadání vlastních zakázek, jejichž součástí je uveřejnění provize, kterou se Uživatel jako zadavatel nabídky zavazuje vyplatit ve sjednaném přiměřeném čase Uživateli jako zadavateli poptávky. Tyto nabídky a poptávky systém dle zadaných parametrů porovnává ( „páruje“).

 

3. Prohlášení, práva a povinnosti Smluvních stran

3.1. Uživatel registrací potvrzuje, že přijímá Podmínky využívání služby MLSy.cz , dále že souhlasí se závazkem dodržovat tyto Podmínky v aktuálním znění, a při jejich porušení považuje v Podmínkách uveřejněné sankce za přiměřené.

3.2. Uživatel, který je zaměstnavatelem realitních makléřů, případně je vlastníkem realitní nebo jiné profesní sítě v realitním oboru je povinen při registraci postupovat podle návodu k registraci pro realitní kanceláře a sítě.

3.2. Uživatel se registruje jednotlivě, není dovoleno, aby na jednu registraci Systém používalo více Uživatelů.

3.3. Uživatel zadává pouze své vlastní nabídky, které realizuje na základě smluvního vztahu s třetími osobami.

3.4. Uživatel se zavazuje, že v případě uskutečněného kontaktu od Uživatele s poptávkou, vždy vyplatí sjednanou výši provize v aktuální výši Uživateli poptávky. Jedinou vyjímkou je případ, kdy nedojde prokazatelně k úhradě provize Uživateli s nabídkou třetí osobou. Obě strany se zavazují postupovat v součinnosti k vydobití této pohledávky.

3.5. Uživatel s poptávkou se zavazuje neuzavřít žádnou smlouvu s charakterem zprostředkování prodeje nemovitosti s třetí osobou, kdy ke kontaktu s ní došlo prostřednictvím Systému a Uživatele s nabídkou. Tím se rozumí i pouze to, že Uživatel s poptávkou shlédl tuto nabídku v Systému po jejím odkrytí, které provádí pro Uživatele s poptávkou Uživatel s nabídkou.

3.6. Provozovatel není odpovědný za škody způsobené jednáním Uživatelů a případným porušením Podmínek.

3.7. Uživatel Systému prohlašuje, že si je vědom, že jeho veškerá aktivita v Systému je dohledatelná a zakázky archivovány a souhlasí s tím.

3.8. Uživatel si je vědom toho, že je povinen zadávat jednotlivé poptávky jako vždy aktuální a reálné, zadané pod konkrétním telefoním číslem třetí osoby která nemovitost poptává. Souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v rámci kontroly třetí osobu kontaktovat pro ověření reálnosti poptávky.

3.9. V případě, že Uživatel poruší závazek v čl. 3.4., 3.5. a 3.8. těchto Podmínek, může se poškozený Uživatel obrátit na Provozovatele k poskytnutí zaznamenaných aktivit toho, kdo závazek porušil.

 

4. Porušení pravidel služby a smluvní pokuty

4.1. Porušení závazku v čl. 3.2. opravňuje Provozovatele ke zrušení přístupu Uživateli do Systému bez náhrady a k účtování smluvní pokuty ve výši 10.000,- . Opětovná registrace není možná.

4.2. Porušení závazku v čl. 3.4. , 3.5. a 3.8. opravňuje Provozovatele ke zrušení přístupu Uživateli do Systému bez náhrady a k účtování smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč. Opětovná registrace není možná.

 

5. Ukončení využívání služby

5.1. Uživatel může přestat využívat Službu dle jeho uvážení. Částka za poskytnutou službu se tím ale nekrátí, Uživatel nemá nárok na vrácení žádné poměrné části – Objadnávka Služby je vždy roční.

5.2. Provozovatel ukončí Uživateli přístup do systému bez náhrady v případě porušení závazků Uživatele uvedené v čl.3.4. , 3.5. a 3.8. .

 

 

Podmínky platné od 14.8.2014